ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot

 


โรงพยาบาลบ้านตาขุน

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2569

พันธกิจ 
ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นองค์รวม 

ค่านิยม 
เปิดรับ ปรับเปลี่ยน เรียนรู้
ข่าวรับสมัครงานicon

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำเเหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากร.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลล.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf

-รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง_พยาบาลวิชาชีพ_นักรังส.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานคลินิกทางเดินหายใจ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณเจ้าพนักงานธุรการ.pdf
 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-12-65.pdf
-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนวก_สาธารณสุข 6-12-65.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเปล17102565.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล26092565.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
-ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย16082565.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานเวรเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข).pdf
-ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
-แบบฟอร์มรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข
-ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข).pdf

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด.pdf
-แบบฟอร์มรับสม้ครพนักงานการเงินและบัญชี

-ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

-ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และ พนั.pdf
-แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งเวรเปล
-ประกาศรับสมัครเวรเปล15032565.pdf
-ประกาศขยายเวลาสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ.pdf
-ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักบริการ.pdf
-ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ.pdf
-ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย.pdf
-แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ
-แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)
-แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)
-แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
-แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 29-12-2564
ประกาศรับจ้างเหมารวม 29122564.pdf
- แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
- แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
-แบบฟอมร์รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
-แบบฟอร์มสมัครงาน  แพทย์แผนจีน
-
แบบฟอร์มสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเทคนิค
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

คลิกดูประกาศทั้งหมด.


โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

ชมภาพ...

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เก้าอี้ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารและพัสดุของหน่วยงานระยะเวลา 9 เดือน โดยเฉพาะเจาะจง.pdf.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

หนังสือแจ้งการประมวณผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านตาขน.pdf

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างโรงพยาบาล (ถมดิน )พื้นที่ 738 ตารางเมตร.pdf

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเอกซเรย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 40_5 ตร_ม_.pdf
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารจ่ายกลาง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด dot matrix.pdf
โรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง.pdf

โรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 15 เครื่อง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดัน Manual แบบล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบดูดและกรองอากาศ (์Nagative Pressure)
.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .pdf
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 17 รายกร ด้วยวิธีรคาอิเล็กทรอนิกส์.pdfเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2564.pdf
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานทันตกรรม.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง  อำเภอบ้านตาขุน.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2564.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2564.pdf

ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารจุลชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

-
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

-
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 112 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังายและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตาราเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
ประกาศผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 2 ปีงปม.2563.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน .pdf
แผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงาน.pdf
คําแถลงนโยบาย.pdf
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน.pdf
-แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป มิย 63. - ก.ค. 63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยา มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-โครงการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-รายงานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-กิจกรรมโครงการประชุมชี้แจงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-รูปกิจกรรม มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ_บ้านตาขุน .pdf
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
- รายงานการประชุมชี้แจงงานธุรการครั้งที่1 ปี 2563.pdf
- คู่มือปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
- รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานผลกำกับติดตาม.pdf
ขั้นตอนการรับบริการแพทย์แผนไทย.jpg
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ปี 2563.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาท.jpg
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด.jpg
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อจ้างวัสดุทั่วไป ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อยา ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563.pdf
คำสั่งคณะกรรมการข้อร้องเรียน.pdf
รายงานข้อร้องเรียนปี 2563 รอบ 6 เดือน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf
- แผนปฎิบัติการส่งเสริมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf

-รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด.pdf
-กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม .pdf
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf
- รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานในโรงพยาบาล.pdf

-
ภาพกิจกรรมกลุ่ม Zoom Zoom.pdf
-
คำสั่งคณะทำงาน กลุ่ม ZoomZoom.pdf
-
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
-
คู่มือการดำเนินการข้อร้องเรียน รพ.บ้านตาขุน.pdf
-
ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.pdf
-
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด.pdf
-
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรถายในโรงพยาบาล.pdf

-
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างยา สขร.1 ต.ค. 62-ก.พ.63.pdf
-
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สชร.1 ต.ค. 62-ก.พ.63.pdf
-
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ.pdf
-
ประชุมให้ความรู้ ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
-
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
-
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงปี 2563.pdf
-
รายงานสรุปข้อร้องเรียนปี 2562.pdf
-
คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
-
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf
-
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf
-
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562.pdf
-
พระราชบัญญััติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf

-หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง.pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf
โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
แผนปฏิบัติประจำปีโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632.pdf
รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 2562.pdf
ผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการประจำปี.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน พ.ศ.2563.pdf
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ปี งปม.2562.pdf
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560.pdf
- ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
- ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ2563.pdf
- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
- กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2562.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า).pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding).pdf
-
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย ๘๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งาน.pdf
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักโภชนาการ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562.pdf
-
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

 

เอกสารประกาศ.......


ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี icon

-ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านตาขุนปีงบประมาณ 2566.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ขออนุมัติลงนามประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงานจำนวน 42 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง.pdf

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งรอตรวจ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 85 รายการ.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาห้องแยกโรค ER 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งานของโรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง651215.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพสูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 107 รายการ.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบดูดและกรองอากาศ (Negative Pressure) โรงพยาบาลบ้านตาขุน 1 งาน .pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบดุดและกรองอากาศ (Negative Pressure) โรงพยาบาลบ้านตาขุน 1 งาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร แบบเลขที่ 8180/2536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) โรงพยาบาลบ้านตาขุน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว 13 รายการ .pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 134 รายการ .pdf
-
Scanned Documents.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร แบบเลขที่ 8180/2536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) โรงพยาบาลบ้านตาขุน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัฑณ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธารี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์ไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงห้องยกโรค จำนวน 3 รายการ.pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดซื้อยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย พื้นที่ใช้สอย 136 ราตางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) .pdf

-ประกาศปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยพื้นที่ใช้สอย 136 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน.pdf

-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน.pdf

-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2564.pdf

-
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563.pdf
-
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
-
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding).pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕๒,๐๐ ตร.ม. ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๐ รายการ.PDF
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

เอกสารอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย
ประกาศต่อ......


ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตาขุน 2563.pdf
คู่มือการจองคิวนัดออนไลน์ ผ่าน MOPH Connect.pdf
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf
โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
แผนปฏิบัติประจำปีโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632.pdf
รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 2562.pdf
ผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการประจำปี.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน พ.ศ.2563.pdf
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563.pdf
ประกาศ เจตจำนงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
กิจกรรมการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริต.pdf
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี.pdf
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี.pdf 
กิจกรรมประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562 .pdf 
คู่มือและมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก.pdf
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562.pdf 
แผนปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562 .pdf 
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ30032562.pdf 
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง30032562.pdf
ระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง พ_ศ_2562 .pdf 
รายงานผลการกำกับติดตามป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก30032562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562.pdf
รายงานผลและวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ปี 2562.pdf 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน30032562.pdf
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2562.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียน ปี 2562 .pdf
หนังสือสั่งการให้ปฏิบ้ติตามคู่มือและมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก30032562.pdf
การดำเนินงานโครงการ บ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน.pdf
โครงการบ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก.pdf
ขั้นตอนการรับบริการแต่ละหน่วยบริการของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
คู่มือและมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdfข้อมูลข่าวสาร เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศข้อมูล และปลดประกาศข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1-2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
มาตรการ แนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ปีงบประมาณ 2563.pdf
รายงานการวิเคาาะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน).pdf
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร_1) ประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
1_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน .pdf
2_คู่มือโครงการบ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุนจังหวีดสุราษฏร์ธานี .pdf
      2_1_คู่มือโครงการ.pdf
      2_2_โครงการ.pdf
3_ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการให้คุณหรือโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตต่ำ.pdf
4_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
5_แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์.pdf
6_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf
7_มาตรการและประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
8_สรุปผล การร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
9_แจ้งมาตรการและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
10_การประชุมโครงการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนปีงบประมาณ 2562.pdf

 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669