ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot




 



 




 


โรงพยาบาลบ้านตาขุน

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2569

พันธกิจ 
ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นองค์รวม 

ค่านิยม 
เปิดรับ ปรับเปลี่ยน เรียนรู้




ข่าวรับสมัครงานicon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf

แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเล์อกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(การแพทย์แผนจีน).pdf

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกรับราชการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข การแพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pd

แบบฟอร์มรับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
แบบฟอร์มสมัครงานประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)
ประกาศรับสมัครงานประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจิน).pdf

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข180966.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน ผู้ช่วยเเพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข .pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.pdf

ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย.pdf

ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน, ผู้ช่วยนวด.pdf

ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย).pdf
แบบฟอร์มรับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, แพทย์แผนไทย.pdf



 

คลิกดูประกาศทั้งหมด.


โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

ชมภาพ...

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ประกาศโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ 100 กิโลวัตต์.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567.pdf

ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัณณาญภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล .pdf

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปี 2567.pdf
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ internet และ Wifi ประจำปี 2567.pdf
ขอจัดตั้งจุดบริการ(Service Desk) การจัดการระบบบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล.pdf

ข้อตกลงการจัดระบบบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วย.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ syringe Driver.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดดยเฉพาะวิธีเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
โรงพยาบาลบ้านตาขุนจัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg tab. ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ประกาศ ทำลายแฟ้มเวชระเบียนประจำปี 2566.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.pdf

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.pdf

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 15 kw โดยวิธีเฉพาะ.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยื ขนาด 15 KW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายเพื่อให้ตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน 5 ลิ้นชักแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นฉุกเฉิน 3 ลิ้นชักแบบสแตนเลส.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้ามกรอแบบมีไฟ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Dryer ขนาด 900 ลิตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เก้าอี้ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารและพัสดุของหน่วยงานระยะเวลา 9 เดือน โดยเฉพาะเจาะจง.pdf.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

หนังสือแจ้งการประมวณผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านตาขน.pdf

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf


 

เอกสารประกาศ.......


ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี icon

-ประกาศผู้ชนะเครื่องซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์.pdf
-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2566.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างยา Empagliflozin 10 mg tab โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
-โรงพยาบาลบ้านตาขุนจัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg tab. ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
-ขออนุมัติประกาศแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2566.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างบ้านพักบุคลากร คสล_2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 387 ตรมใ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบปรับปรุงถนนและลานจอดรถ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จำนวน 1 งาน.pdf
-เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านพักบุคลากร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 387 ตรม. จำนวน 1 งาน.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา โรงพยาบาลบ้านตาขุน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้ามกรอเร็วแบบมีไฟ โรงพยาบาลบ้านตาขุน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Empagliflozin+Linagriptin และ Empagliflozin 10 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านตาขุนปีงบประมาณ 2566.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ขออนุมัติลงนามประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงานจำนวน 42 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง.pdf

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งรอตรวจ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 85 รายการ.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาห้องแยกโรค ER 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งานของโรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง651215.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม.....





เอกสารอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย
ประกาศต่อ......


ข้อมูลข่าวสาร

-นโยบายและข้อปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ.pdf
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA).pdf
ระเบียบปฏิบัติแผนรองรับเมื่อระบบ HOSxP ล่ม (ผู้ป่วยใน).pdf
ระเบียบปฏิบัติแผนรองรับเมื่อระบบ HOSxP ล่ม (ผู้ป่วยนอก).pdf
ประมวณผลส่วนบุคคล (PDPA).pdf
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ_บ้านตาขุน.pdf
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตาขุน 2563.pdf
คู่มือการจองคิวนัดออนไลน์ ผ่าน MOPH Connect.pdf
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf
โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
แผนปฏิบัติประจำปีโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632.pdf


ข้อมูลข่าวสาร เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศข้อมูล และปลดประกาศข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1-2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
มาตรการ แนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ปีงบประมาณ 2563.pdf
รายงานการวิเคาาะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน).pdf
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร_1) ประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
1_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน .pdf
2_คู่มือโครงการบ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุนจังหวีดสุราษฏร์ธานี .pdf
      2_1_คู่มือโครงการ.pdf
      2_2_โครงการ.pdf
3_ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการให้คุณหรือโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตต่ำ.pdf
4_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
5_แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์.pdf
6_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf
7_มาตรการและประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
8_สรุปผล การร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
9_แจ้งมาตรการและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
10_การประชุมโครงการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนปีงบประมาณ 2562.pdf

 



โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669