ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dotโรงพยาบาลบ้านตาขุน


วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2564

พันธกิจ 
ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นองค์รวม 

ค่านิยม 
รวดเร็ว(Agility)  ปลอดภัย(Safety culture)  ใส่ใจบริการ(Service mind) 
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ 06/05/2021  13:42:02

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานเวรเปล.pdf
-ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ.pdf
-ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล .pdf
-ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครเภสัช11032564.pdf
-ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf 


คลิกดูประกาศทั้งหมด.

dot
โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่ 19/04/2011  10:15:29

โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔


ชมภาพ...
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน
วันที่ 23/03/2021  14:45:40

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานทันตกรรม.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง  อำเภอบ้านตาขุน.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2564.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2564.pdf

ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารจุลชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

-
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

-
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 112 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังายและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตาราเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
ประกาศผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 2 ปีงปม.2563.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน .pdf
แผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงาน.pdf
คําแถลงนโยบาย.pdf
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน.pdf
-แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป มิย 63. - ก.ค. 63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยา มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-โครงการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-รายงานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-กิจกรรมโครงการประชุมชี้แจงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-รูปกิจกรรม มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
- รายงานการประชุมชี้แจงงานธุรการครั้งที่1 ปี 2563.pdf
- คู่มือปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
- รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานผลกำกับติดตาม.pdf
ขั้นตอนการรับบริการแพทย์แผนไทย.jpg
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ปี 2563.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาท.jpg
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด.jpg
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อจ้างวัสดุทั่วไป ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อยา ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563.pdf
คำสั่งคณะกรรมการข้อร้องเรียน.pdf
รายงานข้อร้องเรียนปี 2563 รอบ 6 เดือน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf
- แผนปฎิบัติการส่งเสริมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf

-รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด.pdf
-กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม .pdf
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf
- รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานในโรงพยาบาล.pdf

-
ภาพกิจกรรมกลุ่ม Zoom Zoom.pdf
-
คำสั่งคณะทำงาน กลุ่ม ZoomZoom.pdf
-
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
-
คู่มือการดำเนินการข้อร้องเรียน รพ.บ้านตาขุน.pdf
-
ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.pdf
-
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด.pdf
-
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรถายในโรงพยาบาล.pdf

-
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างยา สขร.1 ต.ค. 62-ก.พ.63.pdf
-
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สชร.1 ต.ค. 62-ก.พ.63.pdf
-
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ.pdf
-
ประชุมให้ความรู้ ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
-
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
-
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงปี 2563.pdf
-
รายงานสรุปข้อร้องเรียนปี 2562.pdf
-
คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
-
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf
-
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf
-
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562.pdf
-
พระราชบัญญััติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf

-หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง.pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf
โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
แผนปฏิบัติประจำปีโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632.pdf
รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 2562.pdf
ผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการประจำปี.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน พ.ศ.2563.pdf
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ปี งปม.2562.pdf
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560.pdf
- ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
- ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ2563.pdf
- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
- กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2562.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า).pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding).pdf
-
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย ๘๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งาน.pdf
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักโภชนาการ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562.pdf
-
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

 


เอกสารประกาศ.......ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี icon
วันที่ 23/03/2021  14:20:09

-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์ไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงห้องยกโรค จำนวน 3 รายการ.pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดซื้อยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย พื้นที่ใช้สอย 136 ราตางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) .pdf

-ประกาศปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยพื้นที่ใช้สอย 136 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน.pdf

-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน.pdf

-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2564.pdf

-
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563.pdf
-
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
-
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding).pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕๒,๐๐ ตร.ม. ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๐ รายการ.PDF
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf


ข้อมูลเพิ่มเติม.....


เอกสารอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย
วันที่ 11/06/2018  11:13:25

เอกสารการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 2561.pdf
แบ่งบทบาทใหม่ ซ้อมแผนอัคคีภัย 61.pdf
สอนดับเพลิงขั้นต้น 2561.pdf
แบบสอบถาม อัคคีภัย 2561.pdf


ประกาศต่อ......
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669