ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


dot


โรงพยาบาลบ้านตาขุน

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2564

พันธกิจ 
ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นองค์รวม 

ค่านิยม 
รวดเร็ว(Agility)  ปลอดภัย(Safety culture)  ใส่ใจบริการ(Service mind) 

ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ 22/01/2020  16:11:24
โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่ 19/04/2011  10:15:29

โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔


ชมภาพ...

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุนicon
วันที่ 12/02/2020  16:30:10

-ประกาศ รพ_บ้านตาขุน เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปกิบัติงานดีเด่นและดีมาก ปี 2562.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ต_ค_-พ_ย_ 62.pdf
ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ.pdf
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ_2560.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563.pdf
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_2562.pdf
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5000 บาท ขึ้นไป ของหน่วยงาน.jpg
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดของหน่วยงาน.jpg
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding).pdf
-ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย ๘๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งาน.pdf
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักโภชนาการ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562.pdf
-
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

 


เอกสารประกาศ.......
dot
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี icon
วันที่ 17/01/2020  17:12:51

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕๒,๐๐ ตร.ม. ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๐ รายการ.PDF
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf


ข้อมูลเพิ่มเติม.....

เอกสารแขวนสำหรับเจ้าหน้าที่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
ประกาศ เจตจำนงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
กิจกรรมการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริต.pdf
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี.pdf
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี.pdf 
กิจกรรมประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562 .pdf 
คู่มือและมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก.pdf
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562.pdf 
แผนปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562 .pdf 
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ30032562.pdf 
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง30032562.pdf
ระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง พ_ศ_2562 .pdf 
รายงานผลการกำกับติดตามป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก30032562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562.pdf
รายงานผลและวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ปี 2562.pdf 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน30032562.pdf
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2562.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียน ปี 2562 .pdf
หนังสือสั่งการให้ปฏิบ้ติตามคู่มือและมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก30032562.pdf
การดำเนินงานโครงการ บ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน.pdf
โครงการบ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก.pdf
ขั้นตอนการรับบริการแต่ละหน่วยบริการของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
คู่มือและมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf
รายงานผลการดำเนินการแผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_2561.pdf
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ยา .pdf
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม .pdf
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป .pdf
สรุปข้อมูลจัดซื้อวัสดุการแพทย์ .pdf
สรุปข้อมูลจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ .pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปี.pdf
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60.pdf
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจ.pdf
-
ประกาศผลการประเมินรอบที่ 2 256125032562.pdf
-โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
-นโยบาย.pdf
-
รายนามผู้มีอุปการะคุณ ครั้งที่ 1.pdf
-รายนามผู้มีอุปการะคุณ ครั้งที่ 2.pdf


ชมภาพ...
ข้อมูลข่าวสาร เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศข้อมูล และปลดประกาศข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1-2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
มาตรการ แนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ปีงบประมาณ 2563.pdf
รายงานการวิเคาาะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน).pdf
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร_1) ประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
1_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน .pdf
2_คู่มือโครงการบ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุนจังหวีดสุราษฏร์ธานี .pdf
      2_1_คู่มือโครงการ.pdf
      2_2_โครงการ.pdf
3_ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการให้คุณหรือโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตต่ำ.pdf
4_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
5_แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์.pdf
6_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf
7_มาตรการและประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
8_สรุปผล การร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
9_แจ้งมาตรการและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
10_การประชุมโครงการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนปีงบประมาณ 2562.pdf

 


ชมภาพ...
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669