ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
 


โรงพยาบาลบ้านตาขุน

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2569

พันธกิจ 
ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นองค์รวม 

ค่านิยม 
เปิดรับ ปรับเปลี่ยน เรียนรู้
ข่าวรับสมัครงานicon

ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน, ผู้ช่วยนวด.pdf

ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย).pdf
แบบฟอร์มรับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, แพทย์แผนไทย.pdf 

คลิกดูประกาศทั้งหมด.


โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

ชมภาพ...

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายเพื่อให้ตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน 5 ลิ้นชักแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นฉุกเฉิน 3 ลิ้นชักแบบสแตนเลส.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้ามกรอแบบมีไฟ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Dryer ขนาด 900 ลิตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เก้าอี้ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารและพัสดุของหน่วยงานระยะเวลา 9 เดือน โดยเฉพาะเจาะจง.pdf.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

หนังสือแจ้งการประมวณผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านตาขน.pdf

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf


 

เอกสารประกาศ.......


ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี icon

-ขออนุมัติประกาศแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2566.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างบ้านพักบุคลากร คสล_2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 387 ตรมใ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบปรับปรุงถนนและลานจอดรถ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จำนวน 1 งาน.pdf
-เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านพักบุคลากร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 387 ตรม. จำนวน 1 งาน.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา โรงพยาบาลบ้านตาขุน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้ามกรอเร็วแบบมีไฟ โรงพยาบาลบ้านตาขุน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Empagliflozin+Linagriptin และ Empagliflozin 10 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านตาขุนปีงบประมาณ 2566.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ขออนุมัติลงนามประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงานจำนวน 42 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง.pdf

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งรอตรวจ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 85 รายการ.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาห้องแยกโรค ER 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งานของโรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง651215.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

เอกสารอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย
ประกาศต่อ......


ข้อมูลข่าวสาร

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA).pdf
ระเบียบปฏิบัติแผนรองรับเมื่อระบบ HOSxP ล่ม (ผู้ป่วยใน).pdf
ระเบียบปฏิบัติแผนรองรับเมื่อระบบ HOSxP ล่ม (ผู้ป่วยนอก).pdf
ประมวณผลส่วนบุคคล (PDPA).pdf
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ_บ้านตาขุน.pdf
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตาขุน 2563.pdf
คู่มือการจองคิวนัดออนไลน์ ผ่าน MOPH Connect.pdf
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf
โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
แผนปฏิบัติประจำปีโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632.pdf


ข้อมูลข่าวสาร เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศข้อมูล และปลดประกาศข้อมูลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1-2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
มาตรการ แนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ปีงบประมาณ 2563.pdf
รายงานการวิเคาาะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน).pdf
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร_1) ประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
1_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน .pdf
2_คู่มือโครงการบ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุนจังหวีดสุราษฏร์ธานี .pdf
      2_1_คู่มือโครงการ.pdf
      2_2_โครงการ.pdf
3_ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการให้คุณหรือโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตต่ำ.pdf
4_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
5_แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์.pdf
6_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf
7_มาตรการและประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
8_สรุปผล การร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
9_แจ้งมาตรการและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน.pdf
10_การประชุมโครงการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนปีงบประมาณ 2562.pdf

 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669