ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


งานเวชระเบียน

งานเวชระเบียนโรงพยาบาลบ้านตาขุน

 
 

ด้านบริหาร

1. กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานเวชระเบียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน
2. วิเคราะห์และจัดระบบงานเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ
3. วางแผนงาน พัฒนาระบบงานเวชระเบียน ตลอดจน ควบคุม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา และปรับปรุงคุณภาพงาน
4. บริหารงานเวชระเบียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานเวชระเบียน
5. บริหารทรัพยากร( 4 M ) ในงานเวชระเบียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และการดูแลรักษาผู้ป่วย
7. วางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเวชระเบียน
8. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระดับเดียวกัน และหน่วยงานในระดับเหนือขึ้นไป

 

ด้านบริการ

1. บริการจัดทำ จัดเก็บ ค้นหา ยืม-คืน เวชระเบียนผู้ป่วยนอก – ใน
2. บริการระบบนัดหมายผู้ป่วย
3. บริการข้อมูลข่าวสารด้านเวชระเบียน ภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
4. บริการผู้มารับบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านเวชระเบียนและการขอรับบริการ แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ด้านวิชาการ

1. แปลผลการวินิจฉัยให้เป็นรหัสโรค รหัสการผ่าตัด และรหัสหัตการ ( Code) ตามมาตรฐานบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ
2. วิเคราะห์ ข้อมูลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( DRG) เพื่อประกอบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
3. ให้คำแนะนำ ความรู้ และทักษะ ทางด้านเวชระเบียนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษาแพทย์ , ทันตแพทย์ , พยาบาลและนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ
4. วิจัยหรือมีส่วนร่วม สนับสนุนการวิจัย
5. นิเทศการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ความรู้ในด้านเวชระเบียนที่ถูกต้อง
6. ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ( Medical Record Audit) วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพ
7. พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ให้คุ้มค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
8. จัดทำข้อมูลเชิงคุณภาพของโรงพยาบาลในด้านการให้บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น ดัชนีชี้วัดคุณภาพระดับโรงพยาบาล สถิติโรค อัตราตาย อัตราการครองเตียง ฯลฯ
หมายเหตุ 1. งานเวชระเบียน ประกอบด้วย งานเวชระเบียน งานสถิติข้อมูลข่าวสาร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669