ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ฝ่ายเภสัชกรรม

งานเภสัชกรรม

 

   1. งานบริการผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วย

   

 โรงพยาบาลบ้านตาขุน ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 74 ราย ผู้ป่วยในโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 4 ราย โรงพยาบาลมีระบบการคัดกรองผู้ป่วยแพ้ยาโดยดำเนินงานตามระเบียบปฎิบัติในการป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) ที่ประกาศใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งหลังจากดำเนินงานตามระบบการคัดกรองผู้ป่วยแพ้ยาดังกล่าวตั้งแต่เดือน กันยายน 2548 ถึง เมษายน 2549 พบผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำเพียง 1 ราย เท่านั้น ( ในเดือนตุลาคม 2548) และฝ่ายเภสัชกรรมมีการเฝ้าระวังการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาโดยการจัดเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) แสดงดังตารางข้างล่างนี้
 

ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

การเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นการเก็บข้อมูลในฝ่ายเภสัชกรรมเพียงอย่างเดียว

ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และการเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาของแผนกผู้ป่วยในยังไม่เป็นระบบ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นยังไม่มีการนำ ข้อผิดพลาดดังกล่าวมาร่วมกันคิดแก้ไขในฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ควรมีการประสานอย่างเป็นระบบกับผู้เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายที่มีการสั่งใช้ยาและคัดลอกใบสั่งยา การจ่ายยา และการให้ยา

ฝ่ายเภสัชกรรมได้กำหนดเป้าหมายเพื่อลดความผิดพลาดของการจ่ายยา โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้คือ Prescribing error น้อยกว่า 1 % , Pre-dispensing error น้อยกว่า 2 % , Post-dispensing error เท่ากับ 0 %

2.การบริการยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล
•  รับใบเบิก ภายในวันอังคารตอนเช้า ของทุกสัปดาห์
•  นำส่งให้เภสัชกรตรวจสอบและอนุมัติให้เบิกจ่าย
•  เบิกจ่ายของตามใบเบิกโดยการตัดออกจาก stock card
•  ตรวจนับความถูกต้องของยาหรือเวชภัณฑ์ที่เบิกออกมาและของที่เหลือให้ตรงกับ
stock card
•  นำของส่งให้กับฝ่ายต่างๆภายในวันอังคารตอนบ่าย
•  แต่ละฝ่ายตรวจนับของให้ตรงกับใบเบิก
•  แต่ละฝ่ายเซ็นรับของ พร้อมรับสำเนาใบเบิกเก็บไว้

วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับสถานีอนามัย •  กำหนดให้ส่งใบเบิกภายในวันที่ 10ของทุกเดือน
•  นำใบเบิกให้เภสัชกรตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่าย
•  เบิกจ่ายโดยการตัดของออกจาก stock card
•  ตรวจนับความถูกต้องของยาหรือเวชภัณฑ์ ที่เบิกออกมาและของที่เหลือให้ตรงกับ
stock card
•  สถานีอนามัย มารับของภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยตรวจนับของอีกครั้งให้ตรงกับใบเบิก
•  นำใบเบิกให้เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องเซ็นอนุมัติ
•  เจ้าหน้าที่ที่มารับของเซ็นรับของ ให้สำเนากับทางอนามัยเก็บไว้ 1 ชุด

หมายเหตุ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ . ศ . 2547 ในการพิจารณาบัญชีเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัย อ . บ้านตาขุน สรุปให้สถานีอนามัยมีรายการยาได้ 51 รายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 26 รายการ , ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ และ น้ำยาทดสอบ albumin sugar

 
3. การจัดการคลังเวชภัณฑ
การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วยการกำหนดความต้องการ การวางแผน การคัดเลือกเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพไว้บริการผู้ป่วย โดยมีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ของโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการโดยมีเภสัชกรทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการการบริหารคลังและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วยการกำหนดความต้องการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มียาในบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน 196 รายการ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 23 รายการ

   โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669