ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เก้าอี้ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารและพัสดุของหน่วยงานระยะเวลา 9 เดือน โดยเฉพาะเจาะจง.pdf.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
หนังสือแจ้งการประมวณผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านตาขน.pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างโรงพยาบาล (ถมดิน )พื้นที่ 738 ตารางเมตร.pdf
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเอกซเรย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 40_5 ตร_ม_.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเอกซเรย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 40_5 ตร_ม_.pdf
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารจ่ายกลาง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด dot matrix.pdf
โรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง.pdf
โรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 15 เครื่อง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดัน Manual แบบล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบดูดและกรองอากาศ (์Nagative Pressure).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .pdf
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 17 รายกร ด้วยวิธีรคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2564.pdf
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานทันตกรรม.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง  อำเภอบ้านตาขุน.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2564.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2564.pdf
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารจุลชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

-
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 112 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังายและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตาราเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ_บ้านตาขุน .pdf

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
รายงานการประชุมชี้แจงงานธุรการครั้งที่1 ปี 2563.pdf
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานผลกำกับติดตาม.pdf
ขั้นตอนการรับบริการแพทย์แผนไทย.jpg
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ปี 2563.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาท.jpg
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด.jpg
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อจ้างวัสดุทั่วไป ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อยา ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
ประกาศผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 2 ปีงปม.2563.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน .pdf
แผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงาน.pdf
คําแถลงนโยบาย.pdf
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
คำสั่งคณะกรรมการข้อร้องเรียน.pdf
รายงานข้อร้องเรียนปี 2563 รอบ 6 เดือน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการส่งเสริมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด.pdf
กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม .pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานในโรงพยาบาล.pdf
ภาพกิจกรรมกลุ่ม Zoom Zoom
.pdf
คำสั่งคณะทำงาน กลุ่ม Zoom Zoom.pdf
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
คู่มือการดำเนินการข้อร้องเรียน รพ.บ้านตาขุน.pdf
ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.pdf
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรภายในโรงพยาบาล.pdf
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างยาสขร.1  ต.ค 62-ก.พ.63.pdf
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ  สชร .1 ต.ค.62-ก.พ.63.pdf
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.pdf
ประชุมให้ความรู้ ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง ปี 2563.pdf
รายงานสรุปข้อร้องเรียน ปี 2562.pdf
คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552.pdf
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง
.pdf
-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน.pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf

โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
แผนปฏิบัติประจำปีโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632.pdf
รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 2562.pdf
ผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการประจำปี.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน พ.ศ.2563.pdf
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ปี งปม.2562.pdf
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560.pdf
- ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
- ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ2563.pdf
- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
-
แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป มิย 63. - ก.ค. 63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยา มิ.ย. 63-กค.63.pdf
-โครงการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-รายงานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-กิจกรรมโครงการประชุมชี้แจงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
-รูปกิจกรรม มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019.pdf
- กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
 - รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2562.pdf
 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า).pdf
-ประกาศ รพ_บ้านตาขุน เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปกิบัติงานดีเด่นและดีมาก ปี 2562.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ต_ค_-พ_ย_ 62.pdf
ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ.pdf
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ_2560.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563.pdf
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_2562.pdf
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5000 บาท ขึ้นไป ของหน่วยงาน.jpg
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดของหน่วยงาน.jpg
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding).pdf
-ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย ๘๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งาน.pdf
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักโภชนาการ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562.pdf
-
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).JPG
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ยา ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_256124122561.pdf
-
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน24122561.pdf
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน (e-bidding) ครั้งที่ 2.pdf
-
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e1-2562.pdf
-
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถพยาบาล.pdf
-
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
-
ภาพกิจกรรมกลุ่ม Zoom Zoom.pdf
-
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ รพ_บ้านตาขุน ครั้งที่ 1 ปี 2561.pdf
-
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชย์ทับซ้อน.pdf
-
กำหนดการประเมินแพท่องเที่ยว.pdf
-
รายงานผลการใช้คู่มือการปฏิบัติงานตอบโต้การเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว.pdf
-
คู่มือตอบโต้การเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว.pdf
-
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf
-
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2561.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf
แผนจัดซื้อ ตามงบประมาณประจำปี 2561.pdf
-
แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ข่าวประกาศ
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669