ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน
วันที่ 03/07/2020   09:39:28

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 112 รายการ.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังายและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตาราเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการของโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
รายงานการประชุมชี้แจงงานธุรการครั้งที่1 ปี 2563.pdf
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานผลกำกับติดตาม.pdf
ขั้นตอนการรับบริการแพทย์แผนไทย.jpg
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ปี 2563.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาท.jpg
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด.jpg
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อจ้างวัสดุทั่วไป ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อยา ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
สรุปจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ต.ค 62-พ.ค.63.pdf
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563.pdf
คำสั่งคณะกรรมการข้อร้องเรียน.pdf
รายงานข้อร้องเรียนปี 2563 รอบ 6 เดือน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการส่งเสริมจริยธรรม รพ.บ้านตาขุน.pdf
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด.pdf
กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม .pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานในโรงพยาบาล.pdf
ภาพกิจกรรมกลุ่ม Zoom Zoom
.pdf
คำสั่งคณะทำงาน กลุ่ม Zoom Zoom.pdf
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
คู่มือการดำเนินการข้อร้องเรียน รพ.บ้านตาขุน.pdf
ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.pdf
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรภายในโรงพยาบาล.pdf
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างยาสขร.1  ต.ค 62-ก.พ.63.pdf
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ  สชร .1 ต.ค.62-ก.พ.63.pdf
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.pdf
ประชุมให้ความรู้ ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง ปี 2563.pdf
รายงานสรุปข้อร้องเรียน ปี 2562.pdf
คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552.pdf
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง
.pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf

โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
แผนปฏิบัติประจำปีโรงพยาบาลบ้านตาขุน.pdf
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632.pdf
รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 2562.pdf
ผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการประจำปี.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน พ.ศ.2563.pdf
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ปี งปม.2562.pdf
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560.pdf
- ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
- ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ2563.pdf
- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
- กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
 - รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2562.pdf
 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า).pdf
-ประกาศ รพ_บ้านตาขุน เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปกิบัติงานดีเด่นและดีมาก ปี 2562.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ต_ค_-พ_ย_ 62.pdf
ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ.pdf
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ_2560.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563.pdf
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_2562.pdf
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5000 บาท ขึ้นไป ของหน่วยงาน.jpg
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดของหน่วยงาน.jpg
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding).pdf
-ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย ๘๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งาน.pdf
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักโภชนาการ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562.pdf
-
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).JPG
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ยา ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_256124122561.pdf
-
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน24122561.pdf
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน (e-bidding) ครั้งที่ 2.pdf
-
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e1-2562.pdf
-
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถพยาบาล.pdf
-
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
-
ภาพกิจกรรมกลุ่ม Zoom Zoom.pdf
-
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ รพ_บ้านตาขุน ครั้งที่ 1 ปี 2561.pdf
-
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชย์ทับซ้อน.pdf
-
กำหนดการประเมินแพท่องเที่ยว.pdf
-
รายงานผลการใช้คู่มือการปฏิบัติงานตอบโต้การเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว.pdf
-
คู่มือตอบโต้การเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว.pdf
-
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf
-
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2561.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf
แผนจัดซื้อ ตามงบประมาณประจำปี 2561.pdf
-
แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ข่าวประกาศ
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669