ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน
วันที่ 12/02/2020   16:30:10

-ประกาศ รพ_บ้านตาขุน เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปกิบัติงานดีเด่นและดีมาก ปี 2562.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ต_ค_-พ_ย_ 62.pdf
ตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อนของหย่วยงาน.pdf
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดและปลดประกาศแผนเงินบำรุง.pdf
ใบสำคัญจ่ายปีงบประมาณ.pdf
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ_2560.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563.pdf
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_2562.pdf
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5000 บาท ขึ้นไป ของหน่วยงาน.jpg
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดของหน่วยงาน.jpg
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2563.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding).pdf
-ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย ๘๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ งาน.pdf
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักโภชนาการ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf
-
ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2562.pdf
-
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ 2562.pdf
-
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).JPG
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ยา ต_ค_-พ_ย_6124122561.pdf
-
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม_256124122561.pdf
-
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน24122561.pdf
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน (e-bidding) ครั้งที่ 2.pdf
-
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e1-2562.pdf
-
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถพยาบาล.pdf
-
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
-
ภาพกิจกรรมกลุ่ม Zoom Zoom.pdf
-
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ รพ_บ้านตาขุน ครั้งที่ 1 ปี 2561.pdf
-
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชย์ทับซ้อน.pdf
-
กำหนดการประเมินแพท่องเที่ยว.pdf
-
รายงานผลการใช้คู่มือการปฏิบัติงานตอบโต้การเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว.pdf
-
คู่มือตอบโต้การเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว.pdf
-
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf
-
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2561.pdf
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf
แผนจัดซื้อ ตามงบประมาณประจำปี 2561.pdf
-
แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ข่าวประกาศ
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669