ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี article
วันที่ 23/03/2021   14:20:09

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์ไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงห้องยกโรค จำนวน 3 รายการ.pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดซื้อยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย พื้นที่ใช้สอย 136 ราตางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) .pdf
ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยพื้นที่ใช้สอย 136 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร 1 งาน.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2564.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563.pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
-ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding).pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน พื้นที่ใช้สอย 888 ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding).pdf
-ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพโรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding).pdf
ประกาศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕๒,๐๐ ตร.ม. ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๐ รายการ.PDF
-ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669