ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน article

 

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-12-65.pdf
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนวก_สาธารณสุข 6-12-65.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเปล17102565.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล26092565.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย16082565.pdf
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานเวรเปล.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข).pdf
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
แบบฟอร์มรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข).pdf

แบบฟอร์มรับสม้ครพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งเวรเปล
แบบฟอร์มรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
ประกาศรับสมัครเวรเปล15032565.pdf
แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)
แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพ(1).pdf
แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร
 ประกาศรับสมัครเภสัชกร ลูกจ้างชั่วคราวราย.pdf
แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 29-12-2564
ประกาศรับจ้างเหมารวม 29122564.pdf
แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว เภสัชกร17122564.pdf
แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศรับสมัคร เภสัชกร เจ้าหน้าที่เภสัช นักเทคนิคการแพทย์.pdf
แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนจีน
แบบฟอร์มสมัครงาน 
ระกาศรับสมัคร นักวิชการสาธารณสุข(ด้านแพท(1).pdf
ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669