ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน article

ประกาศขยายเวลารับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ.pdf
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเล์อกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(การแพทย์แผนจีน).pdf
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกรับราชการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข การแพทย์แผนจีน.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
แบบฟอร์มรับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf

แบบฟอร์มสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)
ประกาศรับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจิน).pdf

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข180966.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน ผู้ช่วยเเพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข .pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.pdf
ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, แพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน, ผู้ช่วยนวด.pdf
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.pdf
ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย).pdf
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์.pdf

ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669