ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


เอกสารงาน HRD (งานทรัพยากรบุคคล)

แบบรายละเอียดตัวชี้วัด งานคุณภาพ รอบ 2 2560.pdf    
- แบบรายละเอียดตัวชี้วัดความพึงพอใจ รอบที่ 1-2560.doc
- แบบรายละเอียดตัวชี้วัด งานคุณภาพ รอบ 1 2560 .doc
แบบรายละเอียดตัวชี้วัดความพึงพอใจ2559.pdf 
- ร้อยละความสำเร็จของจุดเน้นที่ได้รับมอบหแก้ไขรอบที่-1.doc
- แบบรายละเอียดตัวชี้วัดงานคุณภาพ รอบที่ 1_2559 .doc
- เกณฑ์การประเมินเครื่องแต่งกาย.doc
- แบบรายละเอียดตัวชี้วัด งานคุณภาพ รอบ 2 /2558.doc
- แบบฟอร์มต่าง-ๆ-งานทรัพยากรบุคคล29_01_2558
- แบบรายละเอียดตัวชี้วัด งานคุณภาพ รอบ 1 2558 แก้ไข16-12-57 ล่าสุด.doc
ใบเรียกเวรCแผนกผู้ป่วยใน.xls
ใบเรียกเวรCแผนก ER LR.xls
ใบขอแลกเวร ส่วนราชการโรงพยาบาลบ้านตาขุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี.doc
แบบรายละเอียดตัวชี้วัด งานคุณภาพ รอบที่ 1/2558

ใบสมัครเข้าร่วมสมาชิกของทีมรายบุคคล1-2558
RISK PROFILE .xls
แบบฟอร์มประเมินชมรม.doc 
แบบรายละเอียดตัวชี้วัดและงานที่ได้รับมอบหมาย.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการรายบุคคล.xls

แบบรายละเอียดตัวชี้วัด.doc
 
แบบรายชื่อสมาชิกและระดับความสำเร็จของชมรม.doc
แบบฟอร์มยืนความจำนงขอดำเนินการชมรม/ทีม.PDF
แบบฟอร์มมอบหมายงาน.xlsโรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669