ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


งานกายภาพบำบัด57

ตารางการให้บริการ งานกายภาพบำบัด

วัน
ช่วงเวลา
เวลา
การให้บริการ
จันทร์
เช้า
 8.30 - 11.00 น.
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  - ให้บริการตรวจประเมินอาการ คัดกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
    เหมาะสมกับโรค ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  - ให้บริการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
บ่าย
 13.00 - 15.30 น.
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลัง
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
  - ให้บริการออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีม Home health care
อังคาร
เช้า
8.30 - 11.00 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  - ให้บริการตรวจประเมินอาการ คัดกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
    เหมาะสมกับโรค ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  - ให้บริการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
บ่าย
13.00 - 15.30 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลัง
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
  - ให้บริการออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีม Home health care
พุธ
เช้า
8.30 - 11.00 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  - ให้บริการตรวจประเมินอาการ คัดกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
    เหมาะสมกับโรค ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  - ให้บริการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
บ่าย
13.00 - 15.30 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลัง
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
  - ให้บริการออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีม Home health care
พฤหัสบดี
เช้า
8.30 - 11.00 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  - ให้บริการตรวจประเมินอาการ คัดกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
    เหมาะสมกับโรค ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  - ให้บริการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
บ่าย
13.00 - 15.30 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลัง
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
  - ให้บริการออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีม Home health care
ศุกร์
เช้า
8.30 - 11.00 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  - ให้บริการตรวจประเมินอาการ คัดกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
    เหมาะสมกับโรค ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  - ให้บริการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
บ่าย
13.00 - 15 .30 น. 
  - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลัง
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
  - ให้บริการออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีม Home health care
เสาร์
เช้า
8.30 - 12.00 น.  
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
บ่าย
 -
 -
อาทิตย์
เช้า
8.30 - 12.00 น.  
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
บ่าย
 -


โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669