ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


Team RM

บัญชีความเสี่ยง_20151026.xls
ใบรายงาน อุบัติการณ์แก้ไขใหม่.doc
 
RISK PROFILE หัวหน้าฝ่าย58.xls
ความเสี่ยงสำคัญของหน่วยงาน และแนวทางป้องกัน.doc
บันทึกข้อมูลการทำ Root cause analysis.doc
ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน.docโรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669