ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


บริการห้องพัก
ประเภทห้อง อัตราค่าบริการห้องพัก

ค่าห้อง

ค่าบริการพยาบาล ราคารวม
เตียงรวม
 
 
 
ห้องรวม (ชาย)
400
300
700
ห้องรวม (หญิง)
400
300
700
ห้องพิเศษ
 
 
 
ห้องพิเศษ 1
1,000
300
1,300
ห้องพิเศษ 2
1,000
300
1,300
ห้องพิเศษ 3
1,000
300
1,300
ห้องพิเศษ 4
1,000
300
1,300
ห้องพิเศษ 5
1,000
300
1,300
ห้องพิเศษ 6
1,000
300
1,300
ห้องพิเศษ 7
1,000
300
1,300
ห้องVIP
 
 
 
VIP 1
1,500
300
1,800
VIP 2
1,500
300
1,800
VIP 3
1,500
300
1,800
VIP 4
2,000
300
2,300
VIP 5
2,000
300
2,300
VIP 6
2,000
300
2,300


โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669