ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรับสมัครงานเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ21092561.pdfข่าวรับสมัครงาน article

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำเเหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากร.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลล.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf

-รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง_พยาบาลวิชาชีพ_นักรังส.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานคลินิกทางเดินหายใจ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณเจ้าพนักงานธุรการ.pdf
 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-12-65.pdf
-ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนวก_สาธารณสุข 6-12-65.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเปล17102565.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf
-รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล26092565.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf
-ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย16082565.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานเวรเปล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
-ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข).pdf
-ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
-แบบฟอร์มรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข
-ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข).pdf

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด.pdf
-แบบฟอร์มรับสม้ครพนักงานการเงินและบัญชี

-ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

-ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และ พนั.pdf
-แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งเวรเปล
-ประกาศรับสมัครเวรเปล15032565.pdf
-ประกาศขยายเวลาสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ.pdf
-ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักบริการ.pdf
-ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ.pdf
-ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย.pdf
-แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ
-แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)
-แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)
-แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
-แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 29-12-2564
ประกาศรับจ้างเหมารวม 29122564.pdf
- แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
- แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
-แบบฟอมร์รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
-แบบฟอร์มสมัครงาน  แพทย์แผนจีน
-
แบบฟอร์มสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเทคนิค
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669