ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กลุ่มงานยานพาหนะ

 

 

 

สรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ( Unit Profile )

กลุ่มงานยานพาหนะ โรงพยาบาลบ้านตาขุน
คำขวัญ
    รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจบริการ ด้วยทีมงานคุณภาพ
เจตจำนง/ความมุ่งหมาย ( Purpose )
    เราจะเป็นทีมงานด้านบริการรับ ส่งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่รวดเร็วและถึงที่หมายโดยปลอดภัย ร่วมใส่ใจผู้รับบริการ เพื่องานที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจ
ขอบเขตบริการ
    ดำเนินการด้านการให้บริการยานพาหนะใช้ในราชการ โดยทำหน้าที่บริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบสภาพรถยนต์และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุงรักษาและประสิทธิภาพของงาน
บริบท
    งานยานพาหนะ เป็นการบริการส่วนหนึ่งของกลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่ผสมผสานไปกับงานอื่นๆ มีขอบเขตการจัดการให้บริการรับ ส่งผู้รับบริการด้านการเดินทาง ซึ่งโรงพยาบาลบ้านตาขุน เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง อยู่ห่างจากตัวเมือง
สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร รับผิดชอบการให้บริการกับประชากรในพื้นที่ 13,000 คน
โดยประมาณ ดังนั้น งานยานพาหนะ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ปัจจุบัน งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน มีรถยนต์ประจำการ จำนวน 3 คัน โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท
      •  ประเภทรถตู้ฉุกเฉิน สภาพพร้อมใช้งานและมีเครื่องวิทยุสื่อสาร สำหรับรับ ส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ จำนวน 2 คัน
      •  รถตู้ฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า เบนชิน ทะเบียน 80-9847 สฎ. อายุการใช้งาน 11 ปี
      •  รถตู้ฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ดีเซล ทะเบียน 81-3438 สฎ. อายุการใช้งาน 2 ปี
      •  ประเภทรถราชการ สภาพพร้อมใช้งาน สำหรับการบริการรับ ส่งเจ้าหน้าที่ติดต่องานราชการ หรืองานราชการอื่นๆ 
      • รถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า เบนชิน ทะเบียน ป -9609 สฎ. อายุการใช้งาน 12 ปี
อัตราพนักงานขับรถยนต์ 3 คน โดยมีการจัดตารางเวรการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากมีการขอรับบริการ สามารถติดต่อด้วยเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้องหรือทางโทรศัพท์มือถือ
ขอบเขตบริการ
    ดำเนินการด้านการให้บริการยานพาหนะใช้ในราชการและรับ ส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยทำหน้าที่บริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบสภาพรถยนต์และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ จัดทำรายงานการขอใช้รถยนต์ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุงเพื่อประสิทธิภาพของงาน
ความต้องการของผู้รับบริการ ( External Customer) 
    ผู้รับบริการภายนอก ( รถตู้ฉุกเฉิน )
     •  ต้องการให้ผู้ให้บริการยิ้มแย้ม แจ่มใส พุดจาไพเราะ
     •  ต้องการให้มีการบริการรับ ส่งผู้ป่วยถึงบ้านหรือที่เกิดเหตุ 
     •  ต้องการให้มีแพทย์และพยาบาลร่วมเดินทางขณะนำส่งผู้ป่วยทุกราย
     •  ต้องการรับบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669